-  Engarde Smart

Poules

 Poule No 1  V/M Indicator HS
ДЖЕЛЕПОВ Велислав  ТРАКИЯ    2 3 V 4 V 4 0.333 0 23
КОЛЕВ Иван  КОРСАР  V   V V V V V 1.000 19 30
ГОСПОДИНОВ Никола  МЛАДОСТ  V 4   V V V V 0.833 16 29
АНГЕЛОВ Виктор  ПРЕТОРИАНЕЦ  1 1 1   0 3 1 0.000 -23 7
БАШАЛОВ Алек  РУСЕ  V 3 3 V   V V 0.667 10 26
АНДРЕЕВ Преслав  ЦСКА СОФИЯ  2 0 0 V 1   V 0.333 -12 13
БОНЕВ Никита  ТАМПЛИЕР  V 1 1 V 1 2   0.333 -10 15

 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
ДОНЕВ Илиян  ТАМПЛИЕР    V 1 4 V 0 0 0.333 -9 15
ДОЧЕВ Ангел  ПЛОВДИВ БГ  2   2 2 V 4 2 0.167 -12 17
БОЙКОВ Кристиян  РУСЕ  V V   V V V V 1.000 24 30
МИЛАНОВ Никола  КОРСАР  V V 1   3 V 4 0.500 2 23
АЛЕКСАНДРОВ Даниел  ЦСКА СОФИЯ  2 4 1 V   4 2 0.167 -10 18
ШОЛОХОВ Даниил  ПРЕТОРИАНЕЦ  V V 1 0 V   2 0.500 -5 18
СТАЙКОВ Михаил  МЛАДОСТ  V V 0 V V V   0.833 10 25

 

 Poule No 3  V/M Indicator HS
ПРОКОПИЕВ Мирослав  НСА    4 V V 3 0 V 0.500 -1 22
ИЛКОВ Александър  ТРАКИЯ  V   V V V V V 1.000 18 30
ГЕОРГИЕВ Георги  РУСЕ  4 2   3 1 3 V 0.167 -11 18
ЧОЛАКОВ Йордан  КОРСАР  3 0 V   V 1 V 0.500 -3 19
МЕЙЦОВ Никола  ТАМПЛИЕР  V 0 V 3   3 2 0.333 -6 18
ДАЛЕКОВ Симеон  ОЛИМПИК  V 4 V V V   V 0.833 14 29
НИКОЛЛОВ Филип Алекзандър  ПРЕТОРИАНЕЦ  1 2 4 1 V 3   0.167 -11 16

 

 Poule No 4  V/M Indicator HS
БОНЕВ Алекс  ТАМПЛИЕР    1 1 3 4 0 1 0.000 -20 10
КИТЕНОВ Виктор  КОРСАР  V   V V V V V 1.000 19 30
АНДРЕЕВ Антон  ЦСКА СОФИЯ  V 1   V V V V 0.833 13 26
ВОДЕНОВ Радослав  ТАМПЛИЕР  V 2 2   V V V 0.667 5 24
СВЕЩНИКОВ Георги  ПРЕТОРИАНЕЦ  V 2 3 1   V 4 0.333 -8 20
ЙОНЧЕВ Ален  РУСЕ  V 1 2 1 4   1 0.167 -11 14
ЙОРДАНОВ Кристиян  ТРАКИЯ  V 4 0 4 V V   0.500 2 23

 

 Poule No 5  V/M Indicator HS
ЛАЗОВ Димитър  ТАМПЛИЕР    V V V V V 2 0.833 14 27
ТОНЧЕВ Димитър  КОРСАР  2   V 1 4 4 2 0.167 -10 18
ЗАПРЯНОВ Даниел  ТРАКИЯ  2 3   4 V V 3 0.333 -1 22
ВАСИЛЕВ Борис  ЖЕЛЕЗНИК  1 V V   2 V 1 0.500 -5 19
ИВАНОВ Константин  РУСЕ  3 V 0 V   2 0 0.333 -11 15
ИЛИЕВ Виктор  ПРЕТОРИАНЕЦ  0 V 3 4 V   3 0.333 -6 20
ПЕЛОВ Станимир  ЦСКА СОФИЯ  V V V V V V   1.000 19 30

 

 Poule No 6  V/M Indicator HS
БОНЕВ Тома  ТАМПЛИЕР    0 1 3 0 1 V 0.167 -16 10
БОРИСОВ Тодор  ПЛОВДИВ БГ  V   V V 2 0 V 0.667 4 22
АЛЕКСИЕВ Кристиян  ЦСКА СОФИЯ  V 4   2 1 3 V 0.333 -2 20
ЧАКЪРОВ Йоан  ТАМПЛИЕР  V 3 V   4 1 V 0.500 2 23
ДИМИТРОВ Боян  ПРЕТОРИАНЕЦ  V V V V   1 V 0.833 14 26
ГЕОРГИЕВ Николай  ТРАКИЯ  V V V V V   V 1.000 24 30
ГРАДИНАРСКИ Дамян  МЛАДОСТ  1 1 1 1 0 0   0.000 -26 4

 
Document engarde-service - 14.5.2021 г. 16:41:39
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently