CADU 2021 Florete Masculino

  -  Engarde Smart

Poules

 Poule No 1  V/M TD-TR TD
FRANCO ROIG Jorge  UCV    V V 2 V 1 V 4 0.571 2 27
SANCHEZ MIR Javier  UV  3   3 3 V 0 V V 0.429 -1 24
POVEDANO ROMERO Juan Jose  UJI  1 V   0 V 1 V V 0.571 -3 22
GOMEZ ALONSO Andres  UPV  V V V   V 0 3 V 0.714 10 28
RIZO REYES Alejandro  UV  3 3 2 1   0 0 1 0.000 -25 10
LOPEZ NAVARRO Jose Fco.  UV  V V V V V   V V 1.000 32 35
GARCIA PASCUAL Jorge  UV  3 2 3 V V 0   V 0.429 0 23
NAVARRETE HIDALGO Jaime  UV  V 0 2 2 V 1 0   0.286 -15 15

 
Document engarde-service - 22/04/2021 14:19:17
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia