Olimpici GP. 1.
Gyermek Leány Párbajtőr Egyéni
Hajdúhadház, 2022.09.30.

- Engarde Smart

Poules

Poule No 1 - 15:00 - Piste 1 - Referee : SZODORAY PARÁDI Hunor BÉKESSY DEBRECEN, MEZŐ István BÉKESSY DEBRECEN

Poule No 1 V/M Indicator HS
SZABÓ Luca Emma OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA 4
V
V
0 2 2 0.333 -8 18
SOMFAI Eper BHSE
V
V
V
2 4
V
0.667 8 26
GASPARICS Elmira Izabella AVENGARDE VSE 2 0
V
0 2 4 0.167 -14 13
NEMES Réka SZOLNOKI SPORTISKOLA 4 3 2 0 0 1 0.000 -20 10
TOPIRCEANU Patricia
ROU
V
V
V
V
3
V
0.833 18 28
SOMOGYI Alíz AVA
V
V
V
V
V
V
1.000 18 30
BUMATSENKO-POSHYVAK Nataliya
UKR
V
1
V
V
3 1 0.500 -2 20

Poule No 2 - 15:00 - Piste 2 - Referee : CSAPÓ Balázs MTK BUDAPEST, KISS Gréta BÉKESSY DEBRECEN

Poule No 2 V/M Indicator HS
CSOMOR Jázmin AVENGARDE VSE 0 4 1 1 2
V
0.167 -16 13
SZAKMÁRY Leila Dorka OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA
V
V
2 1 3
V
0.500 -1 21
MOLNÁR Laura LUDOVIKA SE
V
3 1 3 4
V
0.333 -4 21
KURTINECZ Johanna
ROU
V
V
V
V
V
V
1.000 21 30
LASKAWY Lili BVSC
V
V
V
2
V
V
0.833 15 27
BOKOCH Bohdana
UKR
V
V
V
1 2
V
0.667 3 23
CZIMMER Boglárka ZANSHIN SE 4 4 1 2 0 1 0.000 -18 12

Poule No 3 - 15:00 - Piste 5 - Referee : FODOR Fábián BÉKESSY DEBRECEN

Poule No 3 V/M Indicator HS
LÉGRÁDI Dóra OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA
V
V
V
V
V
V
1.000 17 30
TATÁR Csilla ZANSHIN SE 2 2
V
V
2 2 0.333 -5 18
NIEDLING Brianna Sky BHSE 2
V3
V
V
V
V
0.833 5 25
HOLCZER Kinga BVSC 2 2 3
V
3 4 0.167 -10 19
SÁRPÁTKI Jázmin Emma AVENGARDE VSE 2 3 3 4
V
V
0.333 -4 22
SCHÄFER Boróka VERESEGYHÁZ 1
V
3
V
3
V
0.500 1 22
CRISTEA Theodora
ROU
4
V
4
V
3 1 0.333 -4 22

Poule No 4 - 15:00 - Piste 7 - Referee : NAGY Blanka BÉKESSY DEBRECEN, NARANJO-ROSALES Hunor DVE

Poule No 4 V/M Indicator HS
ANDRUS Oleksandra
UKR
V
V
V
1
V
2 0.667 4 23
ADAMECZ Zsófia BVSC 1
V
V4
V
4 2 0.500 -1 21
MENYHÁRT Melitta LUDOVIKA SE 4 1
V
4 0 3 0.167 -12 17
SCHEFLER Imola
ROU
0 3 4 3 4 1 0.000 -14 15
BODA Jázmin PARÁDRIPOSZT VÍVÓ KLUB
V
3
V
V
V
1 0.667 5 24
PÉCSI Boglárka BHSE 4
V
V
V
1 4 0.500 1 24
HARMATHY Lotti MTK BUDAPEST
V
V
V
V
V
V
1.000 17 30

Poule No 5 - 15:00 - Piste 9 - Referee : SZABÓ Panna BÉKESSY DEBRECEN

Poule No 5 V/M Indicator HS
BÉRES Zoé BHSE 3 1 0 4 4 0 0.000 -18 12
SZABÓ Beáta Gabriella OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA
V
4 3
V
V
V
0.667 8 27
SOMODY Zorka MTK BUDAPEST
V
V
V
4
V
2 0.667 6 26
PÁSZTOR Emilia DANUBIUS RSC
V
V
3 2 4
V
0.500 4 24
KERESZTES Janka OMS-TATA
V
2
V
V
V
1 0.667 3 23
SKALA Marlene Sophie BVSC
V
0 2
V
0 0 0.333 -16 12
SZENTES Dalma VASAS
V
4
V
2
V
V
0.667 13 26

Poule No 6 - 15:00 - Piste 11 - Referee : SZAJKÓ Zalán SZOLNOKI SPORTISKOLA, KARCAGI Petra BÉKESSY DEBRECEN

Poule No 6 V/M Indicator HS
NAGY Nanetta Napsugár AVENGARDE VSE
V
V
V
4
V
1 0.667 6 25
ŐRSZIGETY Dorottya MÁV ELŐRE SC 1 0 4 3 4 0 0.000 -18 12
KALMÁR Kinga BHSE 4
V
4 3
V
3 0.333 3 24
NÉGYESI Janka ZANSHIN SE 4
V
V
1
V
1 0.500 -6 21
FERARU Maia
ROU
V
V
V
V
V
V
1.000 15 30
BENYUS Anna LUDOVIKA SE 0
V
1 4 1 2 0.167 -16 13
TAKÁCS Laura BVSC
V
V
V
V
3
V
0.833 16 28

Poule No 7 - 15:00 - Piste 13 - Referee : UJVÁRI Attila BÉKESSY DEBRECEN, DEMETER Diána BVSC

Poule No 7 V/M Indicator HS
KASZÁS Lili DANUBIUS RSC
V
0
V
3
V
0.600 4 18
BEDŐ Luca VASAS 2 4
V
V
V
0.600 9 21
CRISAN Denisa
ROU
V
V
V
V
V
1.000 15 25
KLOCK Fanni MÁV ELŐRE SC 2 1 1 2
V
0.200 -13 11
HUCZEK Hanna SZOLNOKI SPORTISKOLA
V
1 4
V
V
0.600 3 20
VÁSÁRHELYI Zelma MTK BUDAPEST 0 0 1 4 2 0.000 -18 7

Poule No 8 - 15:00 - Piste 15 - Referee : RÁCZ Odett AVA, BERÉNYI Rebeka BÉKESSY DEBRECEN

Poule No 8 V/M Indicator HS
VOLF Klára ZANSHIN SE 1 1 1
V
0 0.200 -14 8
SÜVEG Erzsébet LUDOVIKA SE
V
V
4
V
V
0.800 11 24
DUDÁS Léna VASAS
V
2 1
V
2 0.400 -4 15
SZAKVÁRY Csenge MTK BUDAPEST
V
V
V
V
4 0.800 10 24
MAGYAR Borbála DVE 2 2 3 3 1 0.000 -14 11
MEGYERI Alíz Dorka PTE-PEAC
V
3
V
V
V
0.800 11 23

Poule No 9 - 15:00 - Piste 17 - Referee : SEMERÉDY Péter BVSC

Poule No 9 V/M Indicator HS
MEZŐ Eliza Blanka BÉKESSY DEBRECEN 3
V
V
2
V
0.600 3 20
KOROM-VELLÁS Helka VERESEGYHÁZ
V
2
V
V
V
0.800 11 22
KURTINECZ Julia
ROU
1
V3
V
V
V
0.800 4 19
DEÁK Júlia MTK BUDAPEST 2 2 4
V
V
0.400 -2 18
BOGDAN Larysa
UKR
V
0 4 2
V
0.400 -3 16
BAGOLY Adél PTE-PEAC 4 3 0 3 2 0.000 -13 12


Document engarde-service - 2022. 09. 30. 16:26:59
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently