-  Engarde Smart

Poules

 Poule No 1  V/M Indicator HS
CHIFLIGAROVA Alexandra      4 2 4 1 0.000 -9 11
NIKOLOVA Stefaniya    V   4 V 0 0.500 0 14
KORALOVA Sofia    V V   V 0 0.750 2 15
MUTLU Iren    V 0 2   0 0.250 -12 7
BAZHLEKOVA Silvia    V V V V   1.000 19 20

 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
DIMITROVA Monika      2 4 0 1 V 0.200 -10 12
TSONEVA Sofia    V   1 V V 3 0.600 4 19
MLADENOVA Sara    V V   V V V 1.000 13 25
VELCHEVA Evangelina    V 2 1   V V 0.600 5 18
ATANASOVA Aleksandra    V 1 2 3   3 0.200 -7 14
KARAIVANOVA Zlatina    2 V 4 0 V   0.400 -5 16

 
Document engarde-service - 6/13/2021 12:01:22 PM
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently