Launch Engarde Smart >> (finer access to data, small use of mobile data)

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Club 
 1   ªL¥HÁ¾   Ehim Lam    FLPYPS  
 2   ¾H¤ÑÓ®   Tang Tin Hang    FLPYPS  
 3   ¦ó¬fÁH   Ho Pak Hay    LTSSLS  
 3   ñK¤ì¦Ê¥È   Kwong Pak Yuen    YYPS  
 5   ¶À©Ó§Æ   Wong Shing Hei      
 6   ³¯¬ê¶ã   Chan Yu Ming    SSPBGCA  
 7   §õª{¾W   Lee Min Feng    SSPBGCA  
 8   Ò ¹Å»¨   Tu Ka Ho    ELCHK  
 9   Á¨ô§Ê   Tse Cheuk Ting    FLPYPS  
 10   Áé¯q·£   Chung Yik Nam    LSKPS  
 11   ¾G·Ô®f   Zheng Yu Chen    CTS  
 12   ¶¾«TÞ³   Fung Chun Wai    YTKHPS  
 13   ¾HÄ£¯C   Tang Yiu Tsun    TSAPS  
 14   ³¯¹tÂÅ   Chan Ching Nam    FLPYPS  
 15   ­J¤éêP   Wu Yat Sun    YYPS  
 16   ¼B¤h»¨   Hudson Lau    TSAPS  
 17   ÂA´¼¦Ë   Xian Chi Chok    TSAPS  
 18   ³¯¼Ý®Ô   Chan Ngai Long    FLPYPS  
 19   Ãö¯E­õ   Kwan Ho Chit    YTKHPS  
 20   ©P¬f°a   Chau Pak Hin    CTS  
 21   ±ç¸Ç¥¿   Leung Yui Zing    TPBPS  
 22   ³¯¥H¿Õ   Chan Yee Lok    WFJLPS  
 23   ¹ùæP¾^   Liu Ho Ting    MCYOMS  
 24   §õËTÊ°   Lee Zhi Feng    SSPBGCA  
 25   §õ­NêP   Li Yan San    SSPBGCA  
 26   §õ®Ê§   Lee Chun Lai Curtis      
 27   ¶¾¦V§»   Fung Heung Wang    TSAPS  
 28   §d·Á®f   Ng Po Sen    WSKPS  
 29   ±ç¸ÛÁ¾   Leung Shing Him    LCSKPS  
 30   ©P¾ÇÁ¾   Chow Hok Him    LCSKPS  
 31   ·¨«ä©ú   Yang Si Ming    YCHCISPS  
 31   ÀN¤Ñ®Ô   Fok Tin Long    FLPYPS  
 33   ¤ý«T¦ö   Wong Chun Yau    TSAPS  
 34   ¤¨±Rº³   Wan Shun Hei    BLMCPS  
 35   ³¯Îð¨k   Chen Ho Nam    CTS  
 36   ®}³Õ·Ê   Chui Pok To    YTKHPS  
 37   »¯¹|§Æ   Chiu Chung Hei      
 38   ³Á¯C§Ê   Mak Tsun Ting    YCHCISPS  
 39   ±i©@»Ê   Cheung Ka Ming    YCHCISPS  
 40   ±i¹tÅA   Natheo Rangama    SSPBGCA  
 41   µ÷±êÁ¾   Qin Tsz Him    SSPBGCA  
 42   ³¯¦°¯E   Chen Xu Hao    SSPBGCA  
 43   ±ç®aâ]   Leung Ka Chun    TYCYPS  
 44   ª÷¦¼Á¾   Kam Yu Him    TSAPS  
 45   ¤å¯§¥¿   Man Yau Ching    ELCHK  
 46   ¶À¤¹Á¾   Wong Wan Him    CTSLPS  
 47   §õ¥HÁ¾   Lee Yi Him    CTS  

 
Document engarde-service - 14/4/2019 13:12:33
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently