Launch Engarde Smart >> (finer access to data, small use of mobile data)

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Club 
 1   Ä¬¿oµY   So Wing Lam    YTKHPS  
 2   ±ç¹t³ì   Liang Ching Kiu    YTKHPS  
 3   ¸­¬L§Í   Ip Chiu Tung    YTKHPS  
 3   ¹p¥©´¸   Lui Hau Ching    YTKHPS  
 5   Ä¬¹t®ä   So Ching Tung    YTKHPS  
 6   ¼ï¾å§Í   Poon Hiu Tung Aria    YTKHPS  
 7   ±i·¶²M   Louisa Cheung    LSKPS  
 8   §õªa¤ß   Li Wing Sum    SSPBGCA  
 9   Áé¼Öº½   Chung Lok Yiu    TYCYPS  
 10   ±ç¦J´¸   Leung Hong Ching    LCSKPS  
 11   §dÍæ§Í   Ng Hei Tung    BSPS  
 12   ªL®ï?   Lam Audrey      
 13   ¦¶®¦º©   Zhu Yan Man    TSKPS  

 
Document engarde-service - 14/4/2019 15:20:05
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently