Launch Engarde Smart >> (finer access to data, small use of mobile data)

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Country 
 1   ·¨ºÍ¨ä   Yeung Yui Ki      
 2   §õ¨ZÁ¾   Lee Man Him      
 3   ±i¶h¾U   Cheung Yat Yui      
 3   ·¨®Ô¼   Yeung Long Kiu      
 5   ¼B¤l¶§   Lau Tsz Yeung      
 6   ³Á·qÁ¾   Mak King Him      
 7   ¶À¼Ö¨¥   Wong Lok Yin Caleb      
 8   §d·¸ÄÊ   Ng Yat Hini      
 9   ¹ù¤Ñ­N   Brayden Liu      
 10   ¾H¥ßÎz   Tang Laap Wun Ayden      
 11   ¾H¯E§»   Tang Ho Wang      
 12   ¼B¤§Á¾   Lazare Lau      
 13   §õ´¸¤Ñ   Lee Ching Tin Shine      
 14   §õÂí§Æ   Lee Chun Hei      
 14   ³Òವq   Lo Ching Ho      
 16   À¹Â¼¤@   Tai Kiu Yat      

 
Document engarde-service - 14/4/2019 14:41:01
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently