2019 Tomorrow's Star Fencing Competition (2nd Season)
Girl's Epee Grade D

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Country 
 1   (½Í°ûÚâ) TAM WAN QUAN LILLIAN         
 2   (Áé«ä¶®) CHUNG SZE NGA         
 3   (ªL¹t¿ª) LAM CHING HEI         
 3   (¿c±mªY) LO CHOI YAN         
 5   (¼ÔÄ_³ó) FAN BO YEE         
 6   (¶À±Óº³) WONG KALEY         
 7   (§õ¤ßïï) LEE SUM YING         

 
Document engarde-service - 28/4/2019 14:54:46
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently