2019 Tomorrow's Star Fencing Competition (2nd Season)
Boy's Girl's Foil Under 11

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Country 
 1   (¥q®{¬çªl) SZETO TSZ WANG         
 2   (¶À¶hª@) WONG ISSAC         
 3   (¨v«B°a) XIAO YU XUAN         
 3   (³¯¯E¹´) CHAN HO KIU LUCUS         
 5   (§õ¬f¨¥) LEE PAK YIN         
 6   (§õ·ÔÒ²) LEE YUK HANG         
 6   (®c¤ºÁ¾¦h) MIYAUCHI KENTA         
 8   (³¯«Ø©µ) CHAN KIN TING IAN         
 9   (§õ©þ¬°) LEE HO WAI         
 10   (§fÄ~¬©) LUI GAI KWONG         
 11   (¸­®ÊÞ³) YIP CHUN WAI         
 12   (³¯®ü©ý) CHEN HAIXIN FIONA         
 13   (¤ò­³¤lÁo) MAO WAI TSE CHUNG MARCO         
 14   (½²¤Ñ±æ) CHOI TIN MONG TIMOTHY         
 14   (ÃÓ®ÔÀ[) TAM LONG YEE         
 16   (³¹ªé±y) CHIENG TSZ YAU         
 17   (¾H³Õ®¦) TANG BOK YAN         

 
Document engarde-service - 28/4/2019 13:51:20
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently