2019 Tomorrow's Star Fencing Competition (2nd Season)
U5(2014) Boy's Girl's Foil

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Country   Status 
 1   (¾H¯C¦ö) TANG CHUN YAU FERGUS           ?? 
 2   (·¨©Ó¾Ë) YEUNG SING HIN           ?? 
 3   (±i®ÊÄf) CHEUNG CHUN HAY           ?? 
 3   (¹Q¥HºÍ) ANAKIN CHAU YEE YUI           ?? 
 5   (¼ï«Û¸Û) PUN YIN SHING           ?? 
 6   (½²CHITÃü) GUSTAVO CHOI CHIT TO           ?? 
 7   (ºÂ©M¤Ñ) YAN WO TIN           ?? 
 8   («¢¥H¤O) HAR YEE LIK AIDRIC           ?? 
 9   (ªL¥H²E) LAM YEE SHUN           ?? 
 10   (´¿ªlµ¸) TSANG WANG LOK AIDEN           ?? 
 11   (¦¶¹m³ó) CHU CHUN YIU           ?? 
 12   (±iªÀ¾ô)CULLAR CHEUNG           ?? 
 13   (³ ¶væP) HUI BRAYDEN           ?? 
 14   (³ ÀR®®) HUI CHING YUET FELICIA           ?? 
 15   (¼BÂ@¿Õ) LAU CHUN NOK JAY           ?? 
 16   (¬x¬fºÍ) HUNG PAK YUI           ?? 
 17   (±ç¹m«Û) LEUNG CHUN YIN           ?? 
 18   (¶À»yß») YUWEI HUANG           ?? 
 19   (¥Û¥H¼Ö) SHEK YEE LOK EMMANUEL           ?? 

 
Document engarde-service - 28/4/2019 17:45:33
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently