Junior Nõi Kard Országos Bajnokság
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok
Bp., 2019. 01. 26.

Engarde Smart indítása >> (?faible_itinerance?)

Csoportok

 Csoport szám 1 - 11:00 - Pást szám 6  GY/M AT-KT AT
PÉNZES Zsófia  UTE    2 1 0 V 2 3 0.167 -15 13
ARVANITIDU Nauszika Anna  SZENT GYÖRGY VE  V   0 0 0 1 4 0.167 -17 10
FENYÕSI Zita  VASAS  V V   1 V V V 0.833 18 26
NAGY Valentína  BHSE  V V V   V 3 V 0.833 19 28
VARGA Emília  TFSE  3 V 1 2   3 1 0.167 -10 15
BALOGH Zita  BVSC  V V 1 V V   V 0.833 8 26
KALISZKY Kinga  KÁRPÁTI  V V 0 1 V 4   0.500 -3 20

 

 Csoport szám 2 - 11:00 - Pást szám 7  GY/M AT-KT AT
KÖKÉNY Nóra  BVSC    3 V 0 0 3 V 0.333 -10 16
NYÍRI Villõ  NYVSC KK  V   3 3 1 0 V 0.333 -9 17
CSAPODI Orsolya  VASAS  4 V   1 1 0 1 0.167 -16 12
BÉRCZY Dorottya  BVSC  V V V   0 V V 0.833 16 25
BEVIZ Dorottya  GEAC  V V V V   V V 1.000 26 30
KOTÁN Adrienn  UTE  V V V 0 2   0 0.500 -1 17
SIMON Petronella  TFSE  2 3 V 0 0 V   0.333 -6 15

 

 Csoport szám 3 - 11:00 - Pást szám 8  GY/M AT-KT AT
JANKOVICS Anna  BVSC    1 4 V V V V 0.667 9 25
KOÓS Gréta  KÁRPÁTI  V   V V V V V 1.000 18 30
BÁTHORY Kata  VASAS  V 4   V V 3 2 0.500 2 24
HORVÁTH Nikolett  BVSC  1 1 2   V 4 3 0.167 -10 16
KAWAKAMI Viktória  BHSE  1 3 1 1   2 0 0.000 -22 8
SZAKÁCS Zsuzsanna Panna  UTE  1 3 V V V   1 0.500 -4 20
BATA Édua  GEAC  3 0 V V V V   0.667 7 23

 

 Csoport szám 4 - 11:00 - Pást szám 9  GY/M AT-KT AT
SZÛCS Luca  BVSC    V V V V 2 0.800 10 22
URBÁN Luca  BVSC  1   2 V 4 V 0.400 -2 17
KESZEI Kira  BHSE  2 V   3 V V 0.600 3 20
SÁGI Bernadett  SZENT GYÖRGY VE  0 1 V   2 1 0.200 -14 9
SPIESZ Anna  VASAS  4 V 2 V   V 0.600 2 21
PÁPAI Viktória Zoé  UTE  V 3 3 V 3   0.400 1 19

 

 Csoport szám 5 - 11:00 - Pást szám 10  GY/M AT-KT AT
BENDE Barbara Johanna  VASAS    1 V 4 V 2 0.400 -6 17
SOÓS Dorottya  VASAS  V   1 V 3 V 0.600 5 19
KOBRA Virág  BVSC  4 V   1 3 V 0.400 1 18
KERN Bianka  KVSE  V 3 V   3 V 0.600 3 21
MISSURAI Pálma  GEAC  4 V V V   V 0.800 9 24
NÉMETH EKE Lilla  NYVSC KK  V 0 1 3 1   0.200 -12 10

 

 Csoport szám 6 - 11:00 - Pást szám 11  GY/M AT-KT AT
JUHÁSZ Anna  BHSE    V 2 2 V 4 0.400 -2 18
TAMÁSSY Nóra  VASAS  4   V 2 V 2 0.400 -2 18
KELEMEN Adél  UTE  V 3   1 V 3 0.400 -4 17
PÓTZ-NAGY Fanni  BVSC  V V V   V 2 0.800 10 22
HALÁSZ Panna  NYVSC KK  1 2 4 2   0 0.000 -16 9
BATTAI Sugár Katinka  TFSE  V V V V V   1.000 14 25

 

 Csoport szám 7 - 11:00 - Pást szám 12  GY/M AT-KT AT
LANTOS Eszter  BVSC    V V V 3 V 0.800 15 23
ALADI Nóra  BVSC  1   V 4 V 4 0.400 -2 19
EGYÜD Eszter  VASAS  0 3   V 0 V 0.400 -6 13
RUZICSKA Réka  KVSE  1 V 3   0 2 0.200 -13 11
SZÉPLAKI Virág Zsófia  UTE  V 3 V V   V 0.800 11 23
KALISZKY Lilla  KÁRPÁTI  1 V 1 V 4   0.400 -5 16

 
Document engarde-escrime - 2019. 01. 26. 11:55:49
Az oldal automatikus frissítési ideje 3 perc, manuálisan gyakrabban frissíthetõ