Junior Férfi Kard MK 1.
2021. 10. 16.
Vasas SC

- Engarde Smart

Csoportok

Csoport szám 1 - 10:00 - Pást 2 - Versenybíró : PUY Sebestyén MTK BUDAPEST

Csoport szám 1 GY/M AT-KT AT
AVARKESZI Dániel BVSC
V
1 3 3
V
V
0.500 -1 22
VARGA Zalán NYVSC KK 3
V
3 2
V
V
0.500 -1 23
VAJDA Oszkár TFSE
V
4 1 3
V
V
0.500 0 23
MEKA Valentin DORMAGEN
V
V
V
V
V
V
1.000 23 30
MIKES Mátyás VASAS
V
V
V
0
V
V
0.833 8 25
ÁMON Benedek UTE 1 2 4 0 2 1 0.000 -20 10
SVÁB Zoltán BHSE 4 3 3 0 2
V
0.167 -9 17

Csoport szám 2 - 10:00 - Pást 3 - Versenybíró : PIECS Adrienn NTE 1866

Csoport szám 2 GY/M AT-KT AT
KÜRBIS Jarl DORMAGEN
V
1
V
2 2
V
0.500 1 20
CZÉGÉNY Kornél TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE 1 2 3 1 1 4 0.000 -18 12
CSERJÉS Buda VASAS
V
V
V
V
4 4 0.667 8 28
SCHUSTER Vencel BVSC 2
V
4 1 0
V
0.333 -9 17
KOCSIS Márton TFSE
V
V
3
V
1
V
0.667 9 24
HORVÁTH Gergő BHSE
V
V
V
V
V
V
1.000 20 30
KARÁCSONY Márton GEAC 1
V
V
3 1 2 0.333 -11 17

Csoport szám 3 - 10:00 - Pást 4 - Versenybíró : PÉCH Miklós MTK BUDAPEST

Csoport szám 3 GY/M AT-KT AT
KOMLÓ Márton BVSC 4 1 4 4 4
V
0.167 -4 22
K SZABÓ INTERFENCING DSC
V
V
4 4
V
V
0.667 10 28
MEZEY Zalán VASAS
V
0 3 2
V
V
0.500 -3 20
MINDÁK Máté TFSE
V
V
V
2 4
V
0.667 4 26
FÜLÖP Zsombor KVSE
V
V
V
V
V
V
1.000 14 30
METHNER Philipp DORMAGEN
V
2 4
V
4
V
0.500 1 25
KATONA Soma Bendegúz UTE 1 2 3 1 0 1 0.000 -22 8

Csoport szám 4 - 10:00 - Pást 5 - Versenybíró : FRŐHLICH Bálint UTE

Csoport szám 4 GY/M AT-KT AT
KRUTÁK Dávid NYVSC KK 2 0 3 1
V
1 0.167 -16 12
PÉCH Kornél KVSE
V
2
V
1
V
4 0.500 1 22
BÍRÓ Huba VASAS
V
V
V
0
V
V
0.833 16 25
PÜSPÖK Milán Zoltán GEAC
V
0 0 0 3 2 0.167 -18 10
ONDRIK Konrád BVSC
V
V
V
V
V
2 0.833 17 27
FARKAS Mátyás TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE 3 4 0
V
3
V
0.333 -3 20
KATUS Donát TFSE
V
V
2
V
V
0 0.667 3 22

Csoport szám 5 - 10:00 - Pást 6 - Versenybíró : NOSEDA Szabolcs DVSZ

Csoport szám 5 GY/M AT-KT AT
TÓTH Bertalan TFSE
V
V
V
V
V
V
1.000 20 30
LUCAS Bjarne DORMAGEN 2 1 4 2 2
V
0.167 -11 16
HEGYI Barnabás Péter VASAS 2
V
V
1
V
V
0.667 5 23
BODÓCS Tamás BVSC 1
V
1 2
V
V
0.500 -5 19
PINTÉR Levente BHSE 4
V
V
V
V
V
0.833 16 29
MÁRCZIS Márk KVSE 1
V
4 3 1 4 0.167 -9 18
VIGH Botond UTE 0 2 2 2 2
V
0.167 -16 13

Csoport szám 6 - 10:00 - Pást 7 - Versenybíró : KOZMANOVICS Gábor UTE

Csoport szám 6 GY/M AT-KT AT
MEZEI Noel Marcell VASAS 2 1 4 3 3
V
0.167 -11 18
GENZELMANN Erik BVSC
V
2 1 0 2
V
0.333 -10 15
BÁNYAY Endre Marcell INTERFENCING DSC
V
V
0 4
V
V
0.667 8 24
VIGH Benedek VASAS
V
V
V
V
V
V
1.000 20 30
GODÓ Frigyes András BVSC
V
V
V
3
V
V
0.833 13 28
KECSKEMÉTI Áron GEAC
V
V
2 1 3
V
0.500 -1 21
WIENER Márton TFSE 4 3 1 1 0 2 0.000 -19 11

Csoport szám 7 - 10:00 - Pást 8 - Versenybíró : ASHOUR Omar VASAS

Csoport szám 7 GY/M AT-KT AT
LUO Han BVSC
V
V
V
3 0 2 0.500 -5 20
BÉNDEK Máté TFSE 2 2
V
3 2 2 0.167 -13 16
KISS Gergely NTE 1866 4
V
V
2 3
V
0.500 4 24
CSERVENY Bálint BVSC 4 4 1 3 2 4 0.000 -12 18
FEKETE-KOVÁCS Máté BHSE
V
V
V
V
V
1 0.833 7 26
KISS Benedek GEAC
V
V
V
V
3
V
0.833 12 28
BÍRÓ Hugó VASAS
V
V
2
V
V
4 0.667 7 26

Csoport szám 8 - 10:00 - Pást 9 - Versenybíró : KOSSUTH Bálint UTE

Csoport szám 8 GY/M AT-KT AT
CSOBA Botond TFSE
V
V
V
V
V
4 0.833 12 29
MÁNYA Balázs GEAC 1 4 1 2 0 2 0.000 -20 10
HERKÓ Domonkos VASAS 0
V
1 1 2 2 0.167 -18 11
HANZÉLY Zsombor TFSE 3
V
V
V
V
V
0.833 13 28
SÁPI Vince INTERFENCING DSC 4
V
V
2
V
4 0.500 5 25
TFIRST Balázs KVSE 4
V
V
3 2
V
0.500 4 24
PAPP Zsadány BVSC
V
V
V
3
V
3 0.667 4 26

Csoport szám 9 - 10:45 - Pást 6 - Versenybíró : PIECS Adrienn NTE 1866, PÉCH Miklós MTK BUDAPEST

Csoport szám 9 GY/M AT-KT AT
DALLOS Benedek VASAS
V
1 3
V
1 1 0.333 -8 16
DE BARROS FONSECA Goncalo GEAC 3 4
V
3 0 1 0.167 -12 16
SZÁNTÓ Dávid NYVSC KK
V
V
3 4
V
4 0.500 4 26
BIRÓ Domonkos VASAS
V
3
V
V
V
4 0.667 5 27
CSERHALMI Bálint TFSE 1
V
V
4
V
2 0.500 -1 22
HUSMANN Matthis DORMAGEN
V
V
2 2 1
V
0.500 0 20
PETRUCZ Mirkó BVSC
V
V
V
V
V
4 0.833 12 29

Csoport szám 10 - 10:45 - Pást 4 - Versenybíró : KOZMANOVICS Gábor UTE, ASHOUR Omar VASAS

Csoport szám 10 GY/M AT-KT AT
LENDVAI Dániel GEAC 1 3
V
0 4 0.200 -8 13
SCHENKEL Moritz DORMAGEN
V
V
V
4
V
0.800 13 24
MUSITZ Bendegúz VASAS
V
3
V
V
V
0.800 7 23
SZÁVÓ Tamás TFSE 1 0 4 1 4 0.000 -15 10
TÓTH Patrik BVSC
V
V
3
V
V
0.800 10 23
FARSANG Bernát TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE
V
2 1
V
3 0.400 -7 16


Document engarde-service - 2021. 10. 16. 11:22:12
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető